Pangkalahatang Patakaran sa Pagkapribado ng CarMax
Binago noong Disyembre 28, 2022

Salamat sa pagbisita sa CarMax website (kabilang ang bersyon nito na mobile device-ready) o paggamit sa CarMax mobile app. Sa Abiso sa Pagkapribadong ito, tinutukoy namin ang aming mga website at mobile app bilang ang aming mga "Online na Serbisyo". Umaasa kaming magiging kapaki-pakinabang na bahagi ang aming mga Online na Serbisyo sa iyong karanasan sa pagbili ng kotse. Inilalarawan ng Abiso sa Pagkapribadong ito ang mga uri ng personal na impormasyong kinokolekta namin mula sa mga consumer sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo at may kaugnayan sa aming mga produkto at serbisyo, at kapag bumibisita ka sa aming mga tindahan ng CarMax. Inilalarawan din ng abisong ito kung paano namin ginagamit ang impormasyon, kung kanino namin ito maaaring ibahagi, ang mga pagpipilian mo kaugnay ng paggamit namin sa impormasyon, ang mga hakbang na isinasagawa namin upang maprotektahan ang seguridad ng impormasyon at kung paano ka makikipag-ugnayan sa amin tungkol sa mga gawain namin na may kinalaman sa pagkapribado.;

Dapat basahin ng mga residente ng California at mga indibiduwal mula sa mga ibang estado na interesadong matutunan ang tungkol sa mga karapatang maaaring mayroon sila ang seksiyon ng Ang Mga Karapatan Mo.

Mangyaring tandaan na inilalarawan ng Abiso sa Pagkapribadong ito ang aming pangkalahatang gawain para sa aming Mga Online na Serbisyo na nauugnay sa abisong ito. Ang Abiso sa Pagkapribado ay hindi nalalapat sa anumang website o mobile app na pinapatakbo ng CarMax na mayroong bukod na patakaran o abiso sa pagkapribado. Nalalapat din ang Abiso sa Pagkapribadong ito sa impormasyon tungkol sa mga consumer na nakolekta sa mga tindahan ng CarMax sa iba pang paraan.

Isang affiliate ng CarMax ang Edmunds na tumatakbo bilang hiwalay na negosyo kaugnay ng pangangasiwa ng personal na impormasyon. Maliban na lang kung hayagan na tinukoy sa Patakarang ito o sa iba pang paghahayag na ibinigay sa iyo, hindi magbabahagi sa isa't isa ang Edmunds at CarMax ng personal na impormasyon ng consumer. Kung gusto mong gamitin ang iyong mga karapatan sa Edmunds, bisitahin ang Edmunds.com.

Impormasyon na kinukuha namin

Maaari naming kunin ang impormasyon mula at tungkol sa iyo sa iba't ibang paraan. Kinukuha namin ang impormasyon mula sa nilalaman na isinumite o ibinigay sa amin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo (halimbawa kapag nagsaliksik ka ng kotse) o sa mga survey, fax, tawag sa telepono, at iba pang pakikipagtalastasan; mula sa impormasyong ibinigay mo kapag nagpatala ka para sa isang MyCarMax account; mula sa impormasyong ibinigay mo sa amin kapag nag-test drive ng kotse, bumili ng kotse mula sa tindahan ng CarMax, nagpa-appraise ng isang kotse, o nagbenta ng kotse sa tindahan ng CarMax; mula sa impormasyong ibinigay mo kapag nag-apply para sa pag-finance; at mula sa social media, gaya ng mga social media handle, nilalaman at iba pang data na ibinigay sa pamamagitan ng mga tampok ng ikatlong partido (gaya ng mga app, tool, mga serbisyo sa pagbabayad, widget, at plug-in) o sa naka-post sa mga social media page (gaya ng social media page ng CarMax o mga page na maaaring i-access ng publiko). Kabilang sa mga uri ng personal na impormasyong maaari naming kunin nang direkta sa iyo ang:

 • Mga tagapagpakilala, gaya ng pangalan, username at password, numero ng telepono, numero ng fax, email at postal address, Social Security Number, numero ng lisensiya ng nagmamaneho, at social media handle;
 • Sensitibong Personal na Impormasyon, kasama ang iyong government ID number, tulad ng social security number, mga kredensiyal sa pag-log in, lahi o etnikong pinagmulan, katayuan sa pagpapakasal, impormasyon sa pagbabayad, at tumpak na geolocation;
 • Impormasyong komersiyal, tulad ng impormasyon tungkol sa mga transaksiyong isinasagawa mo sa amin (hal., mga pagbili ng sasakyan, mga appraisal, at mga serbisyo), impormasyon tungkol sa mga sasakyan na hinanap mo o kung hindi man ay pinaalam o pinahiwatig na interesado ka, impormasyon sa pagbabayad na binigay mo sa pamamagitan ng aming Mga Online na Serbisyo sa aming mga tindahan ng CarMax;
 • Propesyonal na Impormasyon, gaya ng impormasyon tungkol sa iyong trabaho at employer, impormasyon ng sweldo, at mga nakaraang trabaho;
 • Mga demograpiko, gaya ng serbisyo sa militar, edad, kasarian, estado sa pag-aasawa, petsa ng kapanganakan, at iba pang mga katangian na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo o sa mga tindahan;
 • Mga rekord ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan namin sa call center, tulad ng mga audio recording;
 • Mga aktibidad sa internet o iba pang elektronikong aktibidad, gaya ng impormasyon sa sesyon sa internet;
 • Mga Kagustuhan, gaya ng piniling tindahan at mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan; at
 • Ang mga inference ay mula sa mga kategorya ng personal na impormasyon na nakalarawan sa itaas.

Maaari din naming kolektahin ang iba pang impormasyong may kaugnayan sa aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo sa paraang inilarawan namin sa oras ng pagkolekta o sa iyong pahintulot. Bilang paalala, kung isa kang consumer na nagbibigay ng personal na impormasyon sa amin kaugnay ng aming mga serbisyong pinansyal, mangyaring basahin ang aming Financial Privacy Policy.

Awtomatikong Pagkolekta ng Data

Kapag bumisita ka o nakipag-ugnayan sa aming mga Online na Serbisyo o nagbukas ng mga email namin, maaari kaming kumuha ng ilang impormasyon gamit ang awtomatikong pamamaraan. Maaaring gumamit ang CarMax ng iba't ibang teknolohiya para kolektahin ang impormasyong ito, gaya ng mga browser cookie, flash cookie, web beacon, tagapagpakilala sa mobile device, server log, at iba pang teknolohiya. Ang browser "cookie" ay isang text file na ipinapadala ng website sa bumibisita sa computer o iba pang device na nakakonekta sa Internet upang matukoy nang natatangi ang browser ng bumibisita o iimbak ang impormasyon o mga setting sa browser. Ang "web beacon", na kilala din bilang Internet tag, pixel tag o clear GIF, ay nag-uugnay ng mga web page sa mga web server at sa kanilang mga cookie at maaaring gamitin para ihatid ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga cookie pabalik sa web server. Tinutulungan kami ng mga teknolohiyang ito na (1) tandaan ang iyong impormasyon upang hindi mo na ito ilagay ulit; (2) subaybayan at unawain kung paano mo ginagamit at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa aming mga Online na Serbisyo at mga ikatlong partido na digital na serbisyo; (3) iakma ang aming mga Online na Serbisyo ayon sa iyong mga kagustuhan; (4) sukatin ang pagiging madaling magamit ng aming Mga Online na Serbisyo; (5) unawain ang pagiging epektibo ng aming mga pakikipag-ugnayan; (6) tukuyin, suriin at ayusin ang mga isyung teknikal; at (7) pangasiwaan at pasulungin ang aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo.

Kabilang sa impormasyong kinokolekta namin sa ganitong paraan ang:

 • Mga tagapagpakilala, gaya ng IP address ng iyong device at mga tagapagpakilala na nauugnay sa iyong mga device at app;
 • Online na mga aktibidad, gaya ng mga petsa at oras ng mga pagbisita sa website at paggamit sa app, tiningnan na nilalaman, mga termino ng mga hinanap mo, operating system at browser na ginamit, mga pag-click sa mouse, at kung paano mo na-access ang Mga Online na Serbisyo;
 • Data ng heograpikong lokasyon. Kapag ginamit mo ang aming Mga Online na Serbisyo, maaari naming tukuyin ang iyong lokasyon sa pamamagitan ng iyong IP address o iba pang impormasyon kaugnay ng iyong koneksyon sa network. Bukod pa, sa iyong pahintulot, maaaring kumolekta ang aming website na mobile device-ready o ang aming mobile app (ang aming "Mobile na mga Serbisyo") ng eksaktong impormasyon tungkol sa heograpikong lokasyon ng iyong device. Kung may GPS ang iyong device o nakakakonekta sa mga wireless access point o hotspot, o kung ang device mo ay isang telepono na nakikipag-ugnayan sa mga cell tower o satellite, magagamit ng iyong device ang mga tampok na ito para tukuyin ang eksaktong heograpikong lokasyon. Kung nagbigay ka ng pahintulot gamit ang user interface ng iyong device, ang heograpikong lokasyon ng iyong device ay ipapadala sa mga server namin nang real time anumang oras habang tumatakbo ang aming mobile app(kahit pa hindi ka aktibong gumagamit ng app o naka-minimize ito sa iyong device). Kapag naka-set na ang iyong device para ipadala ang impormasyon ng lokasyon nito sa amin, patuloy na ipapadala ng iyong device ang impormasyon ng lokasyon nito sa amin(kapag nakabukas ito) hanggang sa i-set mo ang iyong device na hindi na ito gawin.Anumang oras ay pwede mong piliin na hindi kami bigyan ng pahintulot sa pag-acces ng lokasyon ng iyong device sa pamamagitan ng pag-access sa mga setting ng lokasyon ng app namin sa iyong device at i-set ang iyong device para hindi nito ibahagi ang lokasyon nito sa amin.

Mga ikatlong Partidong Sanggunian

Kumokolekta kami ng impormasyon mula sa mga ikatlong partido gaya ng mga social media platform, ahensya ng gobyerno kabilang ang DMV, mga ahensiyang nag-uulat tungkol sa credit, mga serbisyong nagbeberipika ng reputasyon at pagkakakilanlan, mga serbisyo sa kasaysayan ng sasakyan, mga kompanya ng seguro, mga skip trace vendor, marketing vendor, mga kompanya sa pagsusuri ng data at supplier ng data. Ang mga kategorya ng impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo mula sa mga sangguniang ito ay ang:

 • Mga tagapagpakilala;
 • Impormasyon sa pinansyal, medikal, o segurong pangkalusugan;
 • Mga demograpiko;
 • Komersyal na impormasyon;
 • Biometric na impormasyon;
 • Mga online na aktibidad;
 • Data ng heograpikong lokasyon;
 • Propesyonal na impormasyon;
 • Impormasyon sa edukasyon;
 • Mga kagustuhan; at
 • Sensitibong impormasyon, tulad ng tumpak na geolocation, mga pangkilala ng pamahalaan, at lahi o etnikong pinagmulan.

Nakakatanggap kami mula sa Edmunds ng impormasyon tungkol sa mga online mong aktibidad sa Edmunds.com, bagaman hindi kami nakakatanggap ng impormasyon na direktang tumutukoy sa iyo.

Kung paano namin ginagamit ang impormasyon na kinukuha namin

Kukunin namin at gagamitin ang personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin ng negosyo:

 • Ibinibigay at pinatatakbo ang aming Mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo, halimbawa upang ibigay sa iyo ang mga resulta ng iyong paghahanap;
 • Pinoproseso, sinusuri at tinutugunan ang mga kahilingan, katanungan at claims na natanggap namin kaugnay ng aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo;
 • Pumapasok sa at tinatapos ang aming mga transaksyon sa iyo, kabilang ang mga pagbili, appraisal, at serbisyo sa sasakyan;
 • Gumagawa, pinamamahalaan at pinangangasiwaan ang iyong MyCarMax account o CarMax Auto Finance account kabilang ang pagtukoy at pag-authenticate sa iyo upang ma-access mo ang iyong account o magamit ang ilang partikular na mga tampok ng aming mga Online na Serbisyo;
 • Nagbibigay ng suportang pang-kostumer at teknikal;
 • Magbibigay sa iyo ng mga materyales sa marketing halimbawa upang ipadala sa iyo ang impormasyon tungkol sa mga bagong available na sasakyan at mga espesyal na alok at sasabihin sa iyo ang tungkol sa bagong mga tampok o update;
 • Magbibigay sa iyo ng impormasyon, mga abiso, alok, brosyur at advertising sa aming mga ikatlong partidong website at mga mobile app sa pamamagitan ng email at text at sa iba pang paraan;
 • Makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa at pangangasiwaan ang iyong pakikibahagi sa mga survey, espesyal na kaganapan, at iba pang mga alok at promosyon;
 • Nagsasagawa ng mga pagsusuri sa data, pagsasaliksik sa merkado at iba pang pagpoproseso;
 • Pinatatakbo, sinusuri at pinasusulong ang aming negosyo at mga Online na Serbisyo (kabilang ang pagbuo ng bagong mga produkto at serbisyo; pagpapabuti at pagpapasulong sa aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo; pangangasiwa sa aming mga pakikipag-ugnayan; pagsukat ng pagiging epektibo ng aming pagbebenta, pag-a-advertise, pakikipag-ugnayan at marketing; pagsusuri ng aming customer base, mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo; pagsasagawa ng accounting, pag-audit at iba pang panloob na gawain; at kinokonekta ang mga ugnayan sa aming mga Customer Service Specialist, aming website at aming mga pisikal na tindahan para pahintulutan kayong sumulong sa pamimili niyo ng kotse, pagbebenta, pagpopondo at paglalakbay sa serbisyo nang kasing episyente hangga't maaari);
 • Pagbibigay ng proteksiyon laban sa, tutukuyin at iwasan ang pandaraya at iba pang kriminal na aktibidad, claims at iba pang pananagutan; at
 • Sundin at ipatupad ang angkop na mga kahilingang legal, nauugnay na mga pamantayan sa industriya at ang aming mga patakaran, kabilang ang Abiso sa Pagkapribadong ito at ang aming mga Terms of Use; at
 • Pagtugon sa legal, korte, o mga panregulasyong imbestigasyon o mga kahilingan para sa impormasyon.

Maaari din naming gamitin ang impormasyong kinuha namin tungkol sa iyo sa iba pang paraan kung saan magbibigay kami ng partikular na abiso at kukunin ang iyong pahintulot kung hinihiling ng angkop na batas.


Bukod pa rito, maaari naming pagsama-samahin ang impormasyong kinuha namin tungkol sa iyo. Halimbawa, maaari naming pagsamahin ang:

 • impormasyong nakuha namin offline, kabilang ang personal sa ating mga tindahan o sa telepono, sa impormasyong nakuha namin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo;
 • impormasyong nakuha namin sa pamamagitan ng awtomatikong pamamaraan na isinumite mo sa amin;
 • impormasyon tungkol sa aming mga transaksyon at mga karanasan sa iyo sa ibang impormasyong nakolekta namin mula sa iyo;
 • Pinansyal na impormasyon na nalaman namin tungkol sa iyo sa iba pang impormasyong nakuha namin; at
 • Impormasyong nakuha namin galing sa ikatlong partido sa impormasyon na mayroon kami.

Mga Serbisyo sa Web Analytics ng Ikatlong partido

Gumagamit kami ng mga serbisyo sa online analytics ng ikatlong partido sa aming mga Online na Serbisyo, kabilang ang "Google Analytics" at Google reCAPTCHA v3 upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa paggamit ng aming mga Online na Serbisyo. Matuto pa tungkol sa kung paano ginagamit ng Google ang impormasyon mula sa mga site o app na gumagamit ng Google Analytics.

Online na Pagsubaybay at Advertising Batay sa Interes

Kinokolekta namin ang impomasyon tungkol sa iyong mga online na aktibidad sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang website, app at device, kabilang ang mga website at app ng mga ikatlong partido. Nakikipagtulungan din kami sa mga ikatlong partido, gaya ng mga ad network at iba pang service provider, na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga online na aktibidad sa paraang ito. Para magawa ito, kami (kabilang ang mga ikatlong partido) ay maaaring gumamit ng mga browser cookie, web beacon, flash coookie, natatanging tagapagpakilala na nauugnay sa iyong mga device at app at iba pang teknolohiya. Ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito ay inilalarawan sa seksyon sa itaas na Awtomatikong Pagkolekta ng Data.;


Kami at ang ilang ikatlong partido ay nagpapakita ng advertising na batay sa interes gamit ang impormasyong nakalap namin tungkol sa iyo sa paglipas ng panahon at sa mga device at website, app at platform ng ikatlong partido. Kabilang sa advertising batay sa interes o "online behavioral advertising" ang mga ad na ibinigay sa iyo pagkagaling mo sa aming website, na humihimok sa iyong bumalik. Kabilang din dito ang mga ad na sa palagay namin ay nauugnay batay sa iyong mga kaugalian sa pamimili o mga online na aktibidad. Maaaring ibigay ang mga ad na ito sa mga website o sa mobile app. Pwede rin itong maibigay sa mga email o sa iba pang paraan. Maaaring kami ang magbigay ng mga ad na ito, o maaaring ang ikatlong partido ang magbigay ng mga ad. Maaaring ang mga iyon ay tungkol sa mga produkto namin o ng ibang kompanya.


Para makapagpasiya kung ano ang angkop sa iyo, kami at ang ilang ikatlong partido gaya ng aming mga ad network at iba pang service provider, ay gumagamit ng impormasyong ibinigay mo sa amin kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin, sa aming mga kaakibat at iba pang ikatlong partido. Kinokolekta namin at ng ilang ikatlong partido ang impormasyong ito gamit ang mga tool sa pagsubaybay, gaya ng mga inilarawan sa itaas. Halimbawa, kami o ang mga ikatlong partido ay maaaring tumingin sa iyong kaugalian sa pag-browse sa mga device. Kami at ang ilang ikatlong partido ay maaari ding tumingin sa mga aktibidad na ito sa aming mga app at platform at sa mga platform at app ng iba.


Nakikipagtulungan kami sa mga ikatlong partido na tumutulong na mangalap ng impormasyong ito at magbigay ng mga ad. Maaaring iugnay ng mga ikatlong partido na ito ang iyong pangalan, email address at iba pang impormasyon sa data na kinuha nila. Maaaring kabilang doon ang nakaraang mga pagbili offline o online. O maaaring kabilang doon ang impormasyon sa paggamit online.


Matutunan kung paano makakaiwas sa ilang ad network na advertising batay sa interes sa U.S., mangyaring bumisita sa YourAdChoices at mga website ng Network Marketing Initiative. Maaaring partikular sa browser at device ang mga pinipili mo. Bukod pa, ang mga setting mo sa mobile device ay maaaring magpahintulot sa iyo na limitahan ang iyong device mula sa pagbabahagi ng ilang impormasyon para sa layunin ng pag-a-advertise. Alamin ang higit pang impormasyon sa mga ganitong klase ng mga setting sa pamamagitan ng paggalugad sa Google Play Help - Advertising ID at paglimita sa iyong Apple ad tracking. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa targeted na advertising ay kasama sa seksiyon ng Ang Mga Karapatan Mo sa ibaba.


Pamamahagi ng Impormasyon

Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng negosyo na nakalarawan sa itaas ayon sa angkop na batas:

 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa loob ng pamilya ng mga kompanya ng CarMax;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga ikatlong partido na nagsasagawa ng mga serbisyo para sa amin o sa pangalan namin. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga vendor na nagpapadala ng email para sa amin. Maaari din naming ibahagi ang impormasyon sa mga kompanya na nagpapatakbo sa mga website namin o nagpapatakbo ng promosyon. Maaaring kabilang sa impormasyon na ibinabahagi namin ang impormasyon ng lokasyon. Hindi namin pinapahintulutan ang aming mga service provider na gamitin o isiwalat ang impormasyon maliban kung kinakailangan para isagawa ang mga serbisyo para sa amin o para sa pangalan namin o para sumunod sa legal na mga kahilingan;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga ikatlong partido para makompleto ang iyong mga transaksyon, kabilang ang Departments of Motor Vehicles at mga ikatlong partido na kompanya sa pinansyal;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon kung ikaw ay nanalo sa sweepstakes, paligsahan o promosyon. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon kung nanalo ka sa sweepstakes o paligsahan bilang parte ng isang listahan ng mga nanalo. Maaari din naming ipaskil ang listahan ng mga nanalo sa publiko;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga aming mga kasosyo sa negosyo. Halimbawa, ibabahagi namin ang impormasyon sa mga ikatlong partido na co-sponsor ng promosyon. Ang mga kasosyong ito ay maaaring magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan at produkto sa pamamagitan ng liham o email;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon kung sa palagay namin ay kailangan naming gawin iyon o naniniwala kaming dapat naming gawin iyon upang maprotektahan ang aming sarili. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang impormasyon upang tumugon sa utos ng korte o subpoena. Maaari naming ibahagi ito bilang tugon sa mga kahilingan ng ahensiya ng pamahalaan o lupon ng nag-iimbestiga. Maaari naming ibahagi ang impormasyon upang itatag, isagawa o depensahan ang aming legal na mga karapatan o kapag nag-iimbestiga kami ng pinaghihinalaan o aktuwal na ilegal na aktibidad o pandaraya;
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa sinumang kahalili sa lahat o bahagi ng aming negosyo. May karapatan kaming ilipat ang anumang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo kung sakaling ibenta o ilipat namin ang lahat o bahagi ng aming negosyo o mga ari-arian (kabilang dito ang merger, acquisition, joint venture, reorganization, divestiture, dissolution o liquidation); at
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon para sa iba pang kadahilanan na maaari naming ilarawan sa iyo;
 • Ang anumang ikatlong partido na may pauna mong pahintulot.

Isinisiwalat namin ang sumusunod na mga kategorya ng personal na impormasyon para sa layuning pang-negosyo at pang-operasyon, gaya ng pag-audit ng mga transaksyon, seguridad ng data, pag-debug at pagpapabuti ng produkto, serbisyo sa kostumer, pagtupad, marketing, pag-advertise, mga pagsusuri, pagpoprosseso ng mga transaksyon, at pagseserbisyo at pagmamantini ng mga account:

 • Mga tagapagpakilala;
 • Komersyal na impormasyon;
 • Mga online na aktibidad;
 • Propesyonal na impormasyon;
 • Data ng heograpikong lokasyon;
 • Impormasyon sa edukasyon;
 • Mga rekord ng iyong pakikipag-ugnayan sa amin;
 • Mga demograpiko; at
 • Mga kagustuhan.

Hinihiling ng batas sa California na ilarawan namin ang ilang pagsisiwalat ng personal na impormasyon kung saan kami nakatanggap ng mahalagang konsiderasyon. Tinuturing ng batas ng California ang “pagbebenta” kahit na walang pera ang pinagpalit, at mga paglalarawan ng personal na impormasyon para sa mga layunin ng targeted na advertising, tinuturing na “pagbabahagi” sa ilalim ng batas ng California. Bilang pagsuporta sa mga aktibidad ng digital advertising ng CarMax, "ibinebenta" namin o “binabahagi ang impormasyon sa mga kasosyo sa digital marketing. Ginagamit nila ang impormasyon upang bigyan kami ng mga serbisyo sa digital advertising at maaari nilang gamitin ang impormasyon upang pagbutihin ang mga serbisyo at alok na ibinibigay nila sa amin at sa iba pang negosyo. Kabilang sa impormasyong "ibinebenta" namin sa paraang ito ang ipormasyong nakolekta namin kapag nakikipag-ugnayan ka sa aming website, mobile application, at iba pang digital na mga alok.

Mga Pagpipilian

Iniaalok namin sa iyo ang ilang pagpipilian na may kinalaman sa personal na impormasyong nakuha namin tungkol sa iyo. Para ma-update ang mga kagustuhan mo o limitahan ang mga pakikipag-ugnayan na natatangap mo mula sa amin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gaya ng nakasaad sa seksyon na Kung Paano makipag-ugnayan sa amin sa Abiso sa Pagkapribadong ito.

Kapag ginamit mo ang aming mobile device-ready na website o ang mobile app (ang aming mga Mobile na Serbisyo), maaari kaming magtalaga ng natatanging tagapagpakilala sa iyong mobile device na magpapahintulot sa amin na tukuyin ang iyong device at padalhan ka ng mga push notification. Kung nais mong i-off ang mga push notification, pumunta sa mga setting ng iyong device at i-off ang mga push notification mula sa CarMax mobile app o direktang i-off ang mga push notification sa CarMax mobile app. Pwede mong ihinto ang lahat ng pagkolekta ng aming mobile app sa iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-uninstall dito. Maaari mong gamitin ang karaniwang proseso ng pag-uninstall sa iyong device o sa mobile app marketplace o network.

Ang Mga Karapatan Mo

Ang mga residente ng ilang mga estado, tulad ng California, ay maaaring may mga karapatang magsumite ng ilang mga kahilingan tungkol sa aming pagproseso ng kanilang impormasyon. Depende kung saan ka nakatira, maaaring meron ka sa ilan sa mga sumusunod na karapatan alinsunod sa personal mong impormasyon, sasailalim sa mga angkop na pagbubukod:

 • Karapatang I-access o Malaman: Maaaring may karapatan kang kumpirmahin na nakolekta namin ang personal na impormasyon tungkol sa iyo at malaman kung anong personal na impormasyon ang nakolekta namin tungkol sa iyo, kasama, kung naaangkop, ang mga kategorya ng personal na impormasyong nakolekta namin, ang mga pinagmulan kung saan namin kinolekta ang personal na impormasyong iyon, ang negosyo o komersiyal na layunin kung saan namin kinolekta, ibinenta, at ibinahagi ang personal na impormasyong iyon, ang mga kategorya ng personal na impormasyon na aming ibinenta, ibinahagi, o ibinunyag sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng negosyo at ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung kanino namin ibinenta, ibinahagi o isiniwalat na personal na impormasyon.
 • Karapatang Itama: Maaari mong hilingin na itama namin ang personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo.
 • Karapatan sa Pagbura: Maaaring may karapatan kang humiling na tanggalin namin ang personal na impormasyon na aming nakolekta mula sa iyo, kahit na maaari kaming pahintulutan o kailanganin na panatilihin ang personal na impormasyon para sa ilang partikular na layunin; at
 • Karapatang Tumanggi sa Pagbebente at Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon para sa Targeted na Advertising: Maaaring may karapatan kang tumanggi sa pagbebenta ng iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido at tumanggi sa pagbubunyag o pagproseso ng iyong personal na impormasyon para sa ilang partikular na naka-target na advertising.
 • Karapatang Umapela: Maaari mong iapela ang anumand desisyong gagawin namin alinsunod sa mga kahilingan mo sa mga karapatan mo.
 • Mga Ikatlong Partidong Gumagawa ng Mga Kahilingan sa Ngalan ng Iba: Kung sakaling nais mong magsumite ng mga kahilingan ang isang awtorisadong ahente sa pangalan mo, kakailanganin ng awtorisadong ahenteng magbigay ng partikular na impormasyon tungkol sa kanila at sa iyo at magbibigay ng dokumentasyon na nagpapakita na awtorisado silang gumawa ng mga nasabing kahilingan.
 • Karapatang Limitahin ang Pagproseso ng Sensitibong Personal na Impormasyon: Ginagamit lang namin at isinisiwalat ang sensitibong Personal na Impormasyon para sa mga layuning hayagang pinahihintulutan sa ilalim ng batas ng California.
 • Karapatan sa Walang Diskriminasyon: May karapatan kang hindi tumanggap ng madiskriminang pagtrato kung gagamitin mo ang mga karapatang iginawad sa iyo ng naaangkop na batas sa pagkapribado.

Maaari mong gamitin ang mga karapatang ito nang hindi natatakot na hindi mabigyan ng mga kalakal o serbisyo. Gayunman, maaari naming ibigay ang ibang antas ng serbisyo o maningil ng ibang halaga na makatuwirang nauugnay sa halaga ng iyong personal na impormasyon. Maaari mong isagawa ang mga karapatan mo online o sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa (833) 987-1241.

Dahil sa sensitibong kalikasan ng personal na impormasyong maaaring kolektahin o panatilihin ng CarMax tungkol sa iyo, para maisagawa ang kasiguruhan ng mga karapatang inilarawan sa itaas, maaaring kakailanganin mong sagutan ang ilang katanungan upang mapatanuyan ang iyong pagkakakilanlan. Gumagamit ang CarMax ng ikatlong partido para pangasiwaan ang proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Walang access ang CarMax sa impormasyon na kabilang sa mga katanungan.

Isang affiliate ng CarMax ang Edmunds na tumatakbo bilang hiwalay na negosyo kaugnay ng pangangasiwa ng personal na impormasyon. Maliban na lang kung hayagan na tinukoy sa Patakarang ito o sa iba pang paghahayag na ibinigay sa iyo, hindi magbabahagi sa isa't isa ang Edmunds at CarMax ng personal na impormasyon ng consumer. Kung gusto mong gamitin ang iyong mga karapatan sa Edmunds, bisitahin ang Edmunds.com.

Metrics ng California

Bilang ng mga natanggap na Hiling na Malaman148
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Malaman95
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Malaman53
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Malaman22
Bilang ng mga natanggap na Hiling na Burahin195
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Burahin154
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Burahin41
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Burahin21
Bilang ng mga natanggap na Hiling na Mag-opt out5,323
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Mag-opt out5,323
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Mag-opt out0
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Mag-opt out1

Iba pang online na serbisyo at mga feature ng third-party

Ang aming mga Online na Serbisyo ay maaari kang ilipat o bigyan ng mga link sa iba pang mga online na serbisyo (gaya ng mga website) para sa iyong kaginhawaan at impormasyon, at maaaring kabilang dito ang mga tampok ng ikatlong partido gaya ng mga app, tool, serbisyo sa pagbabayad, widget at plug-in (hal., mga button ng Facebook, LinkedIn o Twitter). Ang mga online na serbisyo at tampok ng ikatlong partido na ito ay maaaring magpatakbo nang hiwalay mula sa amin. Ang mga gawain sa pagkapribado ng nauugnay na mga ikatlong partido, kabilang ang mga detalye sa impormasyon na maaari nilang kolektahin tungkol sa iyo, ay sinasaklaw ng mga pahayag sa pagkapribado ng mga partidong ito, at mariin naming ipinapayo na suriin mo ang mga iyon. Sa anumang naka-link na mga online na serbisyo o tampok ng ikatlong partido na hindi namin pagmamay-ari o hindi namin kinokontrol, walang pananagutan ang CarMax sa mga gawain sa impormasyon ng mga ikatlong partido na ito.


Pinananatili namin ang aming presensya sa maraming social networking at blogging platform, gaya ng Facebook at Twitter, at inilalagay din namin ang tampok ng ilang ikatlong partido na social networking sa aming Mga Online na Serbisyo. Sa pamamagitan ng mga platform at tampok na ito, maaari kaming makatanggap ng impormasyon tungkol sa iyo, at nalalapat din ang Abiso sa Pagkapribadong ito sa impormasyong iyon. Bukod pa, ang mga ikatlong partido na social networking platform at mga blogging platform ay mayroong kani-kanilang sariling mga patakaran sa pagkapribado na nagpapaliwanag kung paano gagamitin at poprotektahan ang iyong impormasyon ng mga ikatlong partido na nagbibigay noon.

Paano namin pinoprotektahan ang personal na impormasyon

Pinananatili namin ang administratibo, teknikal at pisikal na mga sanggalang na dinisenyo upang protektahan ang personal na impormasyon laban sa aksidente, labag sa batas o walang pahintulot na paninira, pagkawala, pagbabago, pag-access, pagsisiwalat o paggamit.

Pagkapribadong pinansyal

Kung ikaw ay consumer na gumagamit ng aming mga serbisyong pinansyal, mangyaring tingnan ang aming Financial Privacy Policy.

Pagkapribado ng mga bata

Ang mga Online na Serbisyo ay hindi para sa mga batang wala pang labintatlong gulang at nakokolekta namin nang di-nalalaman ang personal na impormasyon mula sa mga batang wala pang labintatlong taong gulang sa pamamagitan ng aming mga Serbisyo. Hinihimok namin ang mga magulang at legal na guardian na tumulong sa pagpapatupad ng aming Abiso sa Pagkapribado sa pamamagitan ng pagbibigay ng tagubilin sa mga batang wala pang labintatlong gulang na huwag i-download o gamitin ang mga Online na Serbisyo.

Gaano Katagal Namin Pananatiliin ang Impormasyon Mo

Pinapanatili namin ang personal na impormasyong kinokolekta namin hangga't makatwirang kinakailangan upang makamit ang mga layuning isiniwalat sa punto ng pangongolekta o sa Abiso sa Pagkapribado na ito, maliban kung kinakailangan ng batas ang isang mas maikling panahon ng pagpapanatili. Ang tagal ng pagpapanatili ay maaaring iba-iba depende sa mga salik na tulad ng:

 • Pagkakaroon ng patuloy na relasyon sa pagitan mo at namin;
 • Pagpapanatili ng talaan o mga inaatas sa legal na pagtupad; at
 • Pangangailangang lutasin ang mga tanong o reklamo.

Mga update sa aming abiso sa pagkapribado

Maaari naming pana-panahong baguhin ang mga gawain sa pagkapribado. Maaaring i-update ang Abiso sa Pagkapribadong ito paminsan-minsan nang walang paunang abiso sa iyo upang maipakita ang mga pagbabago sa aming mga isinasagawa sa personal na impormasyon. Magpo-post kami ng na-update na kopya sa aming website at ilalagay sa itaas ng Abiso sa Pagkapribado kung kailan ito pinakahuling na-update. Mangyaring tingnan ang aming site paminsan-minsan para sa mga update. Kapag may ginawa kaming pagbabago sa aming Abiso sa Pagkapribado, magsasagawa kami ng mga makatuwirang hakbang upang ipaalam ito sa iyo, gaya ng pagpapadala ng email o pagpo-post ng abiso sa mga Online na Serbisyo.

Paano makipag-ugnayan sa amin

Kung may mga katanungan ka tungkol sa Abiso sa Pagkapribadong ito o sa aming mga gawain tungkol sa pagkapribado maaaring makipag-ugnayan sa amin sa e-mail sa privacy@carmax.com, o kung gusto mong limitahin ang mga komunikasyon mula sa amin, mangyaring kontakin kami sa pamamagitan ng e-mail sa WebOptOut@carmax.com o sulatan kami sa: CarMax, 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, Virginia 23238, ATTENTION: Legal Department.

take control of your data