PANGKALAHATANG PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO - Ang iyong mga karapatan sa pagkapribado
Huling Binago Agosto 16, 2021

Salamat sa pagbisita sa CarMax website (kabilang ang bersyon nito na mobile device-ready) o paggamit sa CarMax mobile app. Sa Abiso sa Pagkapribadong ito, tinutukoy namin ang aming mga website at mobile app bilang ang aming mga "Online na Serbisyo". Umaasa kaming magiging kapaki-pakinabang na bahagi ang aming mga Online na Serbisyo sa iyong karanasan sa pagbili ng kotse. Inilalarawan ng Abiso sa Pagkapribadong ito ang mga uri ng personal na impormasyong kinokolekta namin mula sa mga consumer sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo at may kaugnayan sa aming mga produkto at serbisyo, at kapag bumibisita ka sa aming mga tindahan ng CarMax. Inilalarawan din ng abisong ito kung paano namin ginagamit ang impormasyon, kung kanino namin ito maaaring ibahagi, ang mga pagpipilian mo kaugnay ng paggamit namin sa impormasyon, ang mga hakbang na isinasagawa namin upang maprotektahan ang seguridad ng impormasyon at kung paano ka makikipag-ugnayan sa amin tungkol sa mga gawain namin na may kinalaman sa pagkapribado.

Mangyaring pansinin na inilalarawan ng Abiso sa Pagkapribadong ito ang aming pangkalahatang gawain para sa aming Mga Online na Serbisyo na nauugnay sa abisong ito. Ang Abiso sa Pagkapribado ay hindi nalalapat sa anumang website o mobile app na pinapatakbo ng CarMax na mayroong bukod na patakaran o abiso sa pagkapribado. Nalalapat din ang Abiso sa Pagkapribadong ito sa impormasyon tungkol sa mga consumer na nakolekta sa mga tindahan ng CarMax sa iba pang paraan.

Isang affiliate ng CarMax ang Edmunds na tumatakbo bilang hiwalay na negosyo kaugnay ng pangangasiwa ng personal na impormasyon. Maliban na lang kung hayagan na tinukoy sa Patakarang ito o sa iba pang paghahayag na ibinigay sa iyo, hindi magbabahagi sa isa't isa ang Edmunds at CarMax ng personal na impormasyon ng consumer. Kung gusto mong gamitin ang iyong mga karapatan sa Edmunds, bisitahin ang Edmunds.com.

IMPORMASYON NA KINUKUHA NAMIN

Maaari naming kunin ang impormasyon mula at tungkol sa iyo sa iba't-ibang paraan. Kinukuha namin ang impormasyon mula sa nilalaman na isinumite o ibinigay sa amin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo (halimbawa kapag nagsaliksik ka ng kotse) o sa mga survey, fax, tawag sa telepono, email at iba pang pakikipagtalastasan; mula sa impormasyong ibinigay mo kapag nagpatala ka para sa isang MyCarMax account; mula sa impormasyong ibinigay mo sa amin kapag nag-test drive ka ng kotse, bumili ng kotse mula sa tindahan ng CarMax, nagpa-appraise ng isang kotse, o nagbenta ng kotse sa tindahan ng CarMax; mula sa impormasyong ibinigay mo kapag nag-apply para sa pag-finance; at mula sa social media, gaya ng mga social media handle, nilalaman at iba pang data na ibinigay sa pamamagitan ng mga tampok ng ikatlong partido (gaya ng mga app, tool, mga serbisyo sa pagbabayad, widget, at plug-in) o sa naka-post sa mga social media page (gaya ng social media page ng CarMax o mga page na maaaring i-access ng publiko). Kabilang sa mga uri ng personal na impormasyong maaari naming kunin nang direkta sa iyo ang:

 • Mga tagapagpakilala, gaya ng pangalan, username at password, numero ng telepono, numero ng fax, email at postal address, Social Security Number, petsa ng kapanganakan, numero ng lisensiya ng nagmamaneho, at social media handle;
 • Komersyal na impormasyon, gaya ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon na isinagawa mo sa amin (hal.mga pagbili ng sasakyan, appraisal, at mga serbisyo) impormasyon tungkol sa mga sasakyan na hinanap mo o sa anumang paraan ay naghayag o nagpakita ka ng interes, impormasyon sa pagbabayad na ibinigay mo sa pamamagitan ng aming Mga Online na Serbisyo o sa aming mga tindahan ng CarMax, kabilang ang billing address at mga detalye ng pagbabayad gamit ang card(numero ng card na gagamitin sa pagbabayad, petsa ng pagkawalang bisa at code ng seguridad);
 • Propesyonal na Impormasyon, gaya ng impormasyon tungkol sa iyong trabaho o amo, impormasyon ng sweldo, at mga nakaraang trabaho;
 • Mga demograpiko, gaya ng serbisyo sa militar, edad, kasarian, may asawa o wala,at iba pang mga katangian na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo o sa mga tindahan;
 • Mga rekord ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan namin sa call center;
 • Mga aktibidad sa internet o iba pang elektronikong aktibidad, gaya ng impormasyon sa sesyon sa internet; at
 • Mga Kagustuhan, gaya ng piniling tindahan o mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan.

Maaari din naming kolektahin ang iba pang impormasyong may kaugnayan sa aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo sa paraang inilarawan namin sa oras ng pagkolekta o sa iyong pahintulot. Bilang paalala, kung isa kang consumer na nagbibigay ng personal na impormasyon sa amin kaugnay ng aming mga serbisyong pinansyal, mangyaring basahin ang aming Patakaran sa Pagkapribadong Pinansyal..

Awtomatikong Pagkolekta ng Data

Kapag bumisita ka o nakipag-ugnayan sa aming mga Online na Serbisyo o nagbukas ng mga email namin, maaari kaming kumuha ng ilang impormasyon gamit ang awtomatikong pamamaraan. Maaaring gumamit ang CarMax ng iba't-ibang teknolohiya para kolektahin ang impormasyong ito, gaya ng mga browser cookie, flash cookie, web beacon, tagapagpakilala sa mobile deivce, server log, at iba pang teknolohiya. Ang browser "cookie" ay isang text file na ipinapadala ng website sa bumibisita sa computer o iba pang device na nakakonekta sa Internet upang matukoy nang natatangi ang browser ng bumibisita o iimbak ang impormasyon o mga setting sa browser. Ang "web beacon", na kilala din bilang Internet tag, pixel tag o clear GIF, ay nag-uugnay ng mga web page sa mga web server at sa kanilang mga cookie at maaaring gamitin para ihatid ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga cookie pabalik sa web server. Tinutulungan kami ng mga teknolohiyang ito na (1) tandaan ang iyong impormasyon upang hindi mo na ito ilagay ulit; (2) subaybayan at unawain kung paano mo ginagamit at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa aming mga Online na Serbisyo at mga ikatlong partido na digital na serbisyo; (3) iakma ang aming mga Online na Serbisyo ayon sa iyong mga kagustuhan; (4) sukatin ang pagiging madaling magamit ng aming Mga Online na Serbisyo; (5) unawain ang pagiging epektibo ng aming mga pakikipag-ugnayan; (6) tukuyin, suriin at ayusin ang mga isyung teknikal; at (7) pangasiwaan at pasulungin ang aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo.

Kabilang sa impormasyong kinokolekta namin sa ganitong paraan ang:

 • Mga tagapagpakilala, gaya ng IP address ng iyong device at mga tagapagpakilala na nauugnay sa iyong mga device at app;
 • Online na mga aktibidad, gaya ng mga petsa at oras ng mga pagbisita sa website at paggamit sa app, tiningnan na nilalaman, mga termino ng mga hinanap mo, at kung paano mo na-access ang Mga Online na Serbisyo;
 • Data ng heograpikong lokasyon. Kapag ginamit mo ang aming Mga Online na Serbisyo, maaari naming tukuyin ang iyong lokasyon sa pamamagitan ng iyong IP address o iba pang impormasyon kaugnay ng iyongkoneksyon sa network. Karagdagan pa, sa iyong pahintulot, maaaring kumolekta ang aming website na mobile device-ready o ang aming mobile app(ang aming "Mobile na mga Serbisyo") ng eksaktong impormasyon tungkol sa heograpikong lokasyon ng iyong device. Kung may GPS ang iyong device o nakakakonekta sa mga wireless access point o hotspot, o kung ang device mo ay isang telepono na nakikipag-ugnayan sa mga cell tower o satellite, magagamit ng iyong device ang mga tampok na ito para tukuyin ang eksaktong heograpikong lokasyon. Kung nagbigay ka ng pahintulot gamit ang user interface ng iyong device, ang heograpikong lokasyon ng iyong device ay ipapadala sa mga server namin nang real time anumang oras habang tumatakbo ang aming mobile app (kahit pa hindi ka aktibong gumagamit ng app o naka-minimize ito sa iyong device). Kapag naka-set na ang iyong device para ipadala ang impormasyon ng lokasyon nito sa amin, patuloy na ipapadala ng iyong device ang impormasyon ng lokasyon nito sa amin (kapag nakabukas ito) hanggang sa i-set mo ang iyong device na hindi na ito gawin. Anumang oras ay pwede mong piliin na hindi kami bigyan ng pahintulot sa pag-acces ng lokasyon ng iyong device sa pamamagitan ng pag-access sa mga setting ng lokasyon ng app namin sa iyong device at i-set ang iyong device para hindi nito ibahagi ang lokasyon nito sa amin.

Mga ikatlong partidong sanggunian

Kumokolekta kami ng impormasyon mula sa mga ikatlong partido gaya ng mga social media platform, ahensya ng gobyerno kabilang ang DMV, mga ahensiyang nag-uulat tungkol sa credit, mga serbisyong nagbeberipika ng reputasyon at pagkakakilanlan, mga serbisyo sa kasaysayan ng sasakyan, mga kompanya ng seguro, mga skip trace vendor, marketing vendor, mga kompanya sa pagsusuri ng data at supplier ng data. Ang mga kategorya ng impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo mula sa mga sangguniang ito ay ang:

 • Mga tagapagpakilala
 • Impormasyon sa pinansyal, medikal, o segurong pangkalusugan
 • Mga demograpiko
 • Komersyal na impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Mga online na aktibidad
 • Data ng heograpikong lokasyon
 • Impormasyon sa pagtatrabaho
 • Impormasyon sa edukasyon
 • Mga kagustuhan

KUNG PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IMPORMASYONG KINUKUHA NAMIN

Maaari naming gamitin ang impormasyong kinolekta namin upang:

 • ibigay at patakbuhin ang aming Mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo, halimbawa upang ibigay sa iyo ang mga resulta ng iyong paghahanap;
 • iproseso, suriin at tugunan ang mga kahilingan, katanungan at claims na natanggap namin kaugnay ng aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo;
 • pumasok sa at tapusin ang aming mga transaksyon sa iyo, kabilang ang mga pagbili, appraisal, at serbisyo sa sasakyan;
 • gumawa, pamahalaan at pangasiwaan ang iyong MyCarMax account o CarMax Auto Finance account kabilang ang pagtukoy at pag-authenticate sa iyo upang ma-access mo ang iyong account o magamit ang ilang partikular na mga tampok ng aming mga Online na Serbisyo;
 • magbigay ng suportang pang-kostumer at teknikal;
 • magbigay sa iyo ng mga materyales sa marketing halimbawa upang ipadala sa iyo ang impormasyon tungkol sa mga bagong available na sasakyan at mga espesyal na alok at sabihin sa iyo ang tungkol sa bagong mga tampok o update;
 • magbigay sa iyo ng impormasyon, mga abiso, alok, brosyur at advertising sa aming mga ikatlong partidong website at mga mobile app sa pamamagitan ng email at text at iba pang paraan;
 • makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa at pangasiwaan ang iyong pakikibahagi sa mga survey, espesyal na kaganapan, at iba pang mga alok o promosyon;
 • magsagawa ng mga pagsusuri sa data, pagsasaliksik sa merkado at iba pang pagpoproseso;
 • patakbuhin, suriin at pasulungin ang aming negosyo at mga Online na Serbisyo (kabilang ang pagbuo ng bagong mga produkto at serbisyo;pagpapabuti at pagpapasulong sa aming mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo; pangangasiwa sa aming mga pakikipag-ugnayan; pagsukat ng pagiging epektibo ng aming pagbebenta, pag-a-advertise, pakikipag-ugnayan at marketing; pagsusuri ng aming customer base, mga Online na Serbisyo, produkto at serbisyo; at pagsasagawa ng accounting; pag-audit at iba pang panloob na gawain);
 • magsanggalang laban sa, tukuyin at iwasan ang pandaraya at iba pang kriminal na aktibidad, claims at iba pang pananagutan; at
 • sundin at ipatupad ang angkop na mga kahilingang legal, nauugnay na mga pamantayan sa industriya at ang aming mga patakaran, kabilang ang Abiso sa Pagkapribadong ito at ang aming mga Tuntunin sa Paggamit.

Maaari din naming gamitin ang impormasyong kinuha namin tungkol sa iyo sa iba pang paraan kung saan magbibigay kami ng partikular na abiso at kukunin ang iyong pahintulot kung hinihiling ng angkop na batas.


Karagdagan pa, maaari naming pagsama-samahin ang impormasyong kinuha namin tungkol sa iyo. Halimbawa, maaari naming pagsamahin ang:

 • impormasyong nakuha namin offline sa impormasyong nakuha namin sa pamamagitan ng aming mga Online na Serbisyo;
 • impormasyong nakuha namin sa pamamagitan ng awtomatikong pamamaraan sa impormasyong isinumite mo sa amin;
 • impormasyon tungkol sa aming mga transaksyon at mga karanasan sa iyo sa aming impormasyong nakolekta mula sa iyo;
 • pinansyal na impormasyon na nalaman namin tungkol sa iyo sa iba pang impormasyong nakuha namin; at
 • impormasyong nakuha namin galing sa ikatlong partido sa impormasyon na mayroon kami.

Ikatlong partido na mga Serbisyo sa Web Analytics

Gumagamit kami ng ikatlong partido na mga serbisyo sa online analytics sa aming mga Online na Serbisyo, kabilang ang "Google Analytics" at Google reCAPTCHA v3 upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa paggamit ng aming mga Online na Serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng Google ang impormasyon mula sa mga site o app na gumagamit ng Google Analytics, mag-click dito.

Online na Pagsubaybay at Advertising Batay sa Interes

Kinokolekta namin ang impomasyon tungkol sa iyong mga online na aktibidad sa paglipas ng panahon at sa iba't-ibang website, app at device, kabilang ang mga website at app ng mga ikatlong partido. Nakikipagtulungan din kami sa mga ikatlong partido, gaya ng mga ad network at iba pang service provider, na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga online na aktibidad sa paraang ito. Para magawa ito, kami (kabilang ang mga ikatlong partido) ay maaaring gumamit ng mga browser cookie, web beacon, flash coookie, natatanging tagapagpakilala na nauugnay sa iyong mga device at app at iba pang teknolohiya. Ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito ay inilalarawan sa Awtomatikong Pagkolekta ng Data na seksyon sa itaas.


Kami at ang ilang ikatlong partido ay nagpapakita ng advertising na batay sa interes gamit ang impormasyong nakalap namin tungkol sa iyo sa paglipas ng panahon at sa mga device at ikatlong partidong website, app at platform. Kabilang sa advertising batay sa interes o "online behavioral advertising" ang mga ad na ibinigay sa iyo pagkagaling mo sa aming website, na humihimok sa iyong bumalik. Kabilang din dito ang mga ad na sa palagay namin ay nauugnay batay sa iyong mga kaugalian sa pamimili o mga online na aktibidad. Maaaring ibigay ang mga ad na ito sa mga website o sa mobile app. Pwede rin itong maibigay sa mga email o sa iba pang paraan. Maaaring kami ang magbigay ng mga ad na ito, o maaaring ang ikatlong partido ang magbigay ng mga ad. Maaaring ang mga iyon ay tungkol sa mga produkto namin o ng ibang kompanya.


Para makapagpasiya kung ano ang angkop sa iyo, kami at ang ilang ikatlong partido gaya ng aming mga ad network at iba pang service provider, ay gumagamit ng impormasyong ibinigay mo sa amin kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin, sa aming mga kaakibat at iba pang ikatlong partido. Kinokolekta namin at ng ilang ikatlong partido ang impormasyong ito gamit ang mga tool sa pagsubaybay, gaya ng mga inilarawan sa itaas. Halimbawa, kami o ang mga ikatlong partido ay maaaring tumingin sa iyong kaugalian sa pag-browse sa mga device. Kami at ang ilang ikatlong partido ay maaari ding tumingin sa mga aktibidad na ito sa aming mga app at platform at sa mga platform at app ng iba.


Nakikipagtulungan kami sa mga ikatlong partido na tumutulong na mangalap ng impormasyong ito at magbigay ng mga ad. Maaaring iugnay ng mga ikatlong partido na ito ang iyong pangalan, email address at iba pang impormasyon sa data na kinuha nila. Maaaring kabilang doon ang nakaraang mga pagbili offline o online. O maaaring kabilang doon ang impormasyon sa paggamit online.


Ang ilang browser ay may mga tampok na "huwag subaybayan" na nagpapahintulot sa iyo na sabihin sa isang website na huwag kang subaybayan. Hindi pare-pareho ang mga tampok na ito. Sa kasalukuyan ay hindi kami tumutugon sa gayong mga "huwag subaybayan" na senyales mula sa mga browser. Kapag hindi mo pinahintulutan ang mga cookie, maaaring hindi gumana ang ilang tampok sa aming mga site. Kapag hindi mo pinahintulutan o tinanggihan mo ang mga cookie, hindi titigil ang lahat ng pagsubaybay na inilarawan dito. Partikular sa device at browser ang mga opsyong pinili mo.


Para malaman kung paano makakaiwas sa ilang ad network na advertising batay sa interes sa U.S., mangyaring bumisita sa http://youradchoices.com/control at http://www.networkadvertising.org/choices/. Maaaring partikular sa browser at device ang mga pinipili mo. Karagdagan pa, ang mga setting mo sa mobile device ay maaaring magpahintulot sa iyo na limitahan ang iyong device mula sa pagbabahagi ng ilang impormasyon para sa layunin ng pag-a-advertise. Para sa impormasyon sa mga uri ng mga setting na ito, mangyaring bumisita sa: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269 at https://support.apple.com/en-us/HT202074.


PAMAMAHAGI NG IMPORMASYON

Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido hanggang sa ipinapahintulot ng angkop na batas, kabilang ang:

 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa loob ng pamilya ng mga kompanya ng CarMax.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga ikatlong partido na nagsasagawa ng mga serbisyo para sa amin o sa pangalan namin. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga vendor na nagpapadala ng email para sa amin. Maaari din naming ibahagi ang impormasyon sa mga kompanya na nagpapatakbo sa mga website namin o nagpapatakbo ng promosyon. Maaaring kabilang sa impormasyon na ibinabahagi namin ang impormasyon ng lokasyon. Hindi namin pinapahintulutan ang aming mga service provider na gamitin o isiwalat ang impormasyon maliban kung kinakailangan para isagawa ang mga serbisyo para sa amin o para sa pangalan namin o para sumunod sa legal na mga kahilingan.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga ikatlong partido para makompleto ang iyong mga transaksyon, kabilang ang Departments of Motor Vehicles at mga ikatlong partido na kompanya sa pinansyal.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon kung ikaw ay nanalo sa sweepstakes, paligsahan o promosyon. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon kung nanalo ka sa sweepstakes o paligsahan bilang parte ng isang listahan ng mga nanalo. Maaari din naming ipaskil ang listahan ng mga nanalo sa publiko.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa mga aming mga kasosyo sa negosyo. Halimbawa, ibabahagi namin ang impormasyon sa mga ikatlong partido na co-sponsor ng promosyon. Ang mga kasosyong ito ay maaaring magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan at produkto sa pamamagitan ng liham o email.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon kung sa palagay namin ay kailangan naming gawin iyon o naniniwala kaming dapat naming gawin iyon upang maprotektahan ang aming sarili. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang impormasyon upang tumugon sa utos ng korte o subpoena. Maaari naming ibahagi ito bilang tugon sa mga kahilingan ng ahensiya ng pamahalaan o lupon ng nag-iimbestiga. Maaari naming ibahagi ang impormasyon upang itatag, isagawa o depensahan ang aming legal na mga karapatan o kapag nag-iimbestiga kami ng pinaghihinalaan o aktuwal na ilegal na aktibidad o pandaraya.
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon sa sinumang kahalili sa lahat o bahagi ng aming negosyo. May karapatan kaming ilipat ang anumang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo kung sakaling ibenta o ilipat namin ang lahat o bahagi ng aming negosyo o mga ari-arian (kabilang dito ang merger, acquisition, joint venture, reorganization, divestiture, dissolution o liquidation).
 • Maaari naming ibahagi ang impormasyon para sa iba pang kadahilanan na maaari naming ilarawan sa iyo.

Ibinabahagi namin ang sumusunod na mga kategorya ng iyong personal na impormasyon para sa layuning pang-negosyo at pang-operasyon, gaya ng pag-audit ng mga transaksyon, seguridad ng data, pag-debug at pagpapabuti ng produkto, serbisyo sa kostumer, pagtupad, marketing, pag-advertise, mga pagsusuri, pagpoprosseso ng mga transaksyon, at paseserbisyo at magmamantini ng mga account

 • Mga tagapagpakilala;
 • Komersyal na impormasyon;
 • Mga online na aktibidad;
 • Propesyonal na impormasyon;
 • Data ng heograpikong lokasyon;
 • Impormasyon sa edukasyon
 • Mga rekord ng iyong pakikipag-ugnayan sa amin;
 • Mga demograpiko; at
 • Mga kagustuhan.

Hinihiling ng batas sa California na ilarawan namin ang ilang pagsisiwalat ng personal na impormasyon kung saan kami nakatanggap ng mahalagang konsiderasyon. Ang gayong mga pagsisiwalat ay itinuturing ng batas sa California bilang "pagbebenta" kahit na walang ipinalit na pera. Bilang pagsuporta sa mga aktibidad ng digital advertising ng CarMax, "ibinebenta" namin ang impormasyon sa mga kasosyo sa digital marketing. Ginagamit nila ang impormasyon upang bigyan kami ng mga serbisyo sa digital advertising at maaari nilang gamitin ang impormasyon upang pagbutihin ang mga serbisyo at alok na ibinibigay nila sa amin at sa iba pang negosyo. Kabilang sa impormasyong "ibinebenta" namin sa paraang ito ang ipormasyong nakolekta namin kapag nakikipag-ugnayan ka sa aming website, mobile application, at iba pang digital na mga alok.

MGA PAGPIPILIAN

Iniaalok namin sa iyo ang ilang pagpipilian na may kinalaman sa personal na impormasyong nakuha namin tungkol sa iyo. Para ma-update ang mga kagustuhan mo o limitahan ang mga pakikipag-ugnayan na natatangap mo mula sa amin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gaya ng nakasaad sa Kung Paano Makikipag-ugnayan sa Amin na seksyon sa Abiso sa Pagkapribadong ito.

Kapag ginamit mo ang aming mobile device-ready na website o ang mobile app (ang aming mga Mobile na Serbisyo), maaari kaming magtalaga ng natatanging tagapagpakilala sa iyong mobile device na magpapahintulot sa amin na tukuyin ang iyong device at padalhan ka ng mga push notification. Kung nais mong i-off ang mga push notification, pumunta sa mga setting ng iyong device at i-off ang mga push notification mula sa CarMax mobile app o direktang i-off ang mga push notification sa CarMax mobile app. Pwede mong ihinto ang lahat ng pagkolekta ng aming mobile app sa iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-uninstall dito. Maaari mong gamitin ang karaniwang proseso ng pag-uninstall sa iyong device o ang mobile app marketplace o network.

ABISO PARA SA MGA RESIDENTE NG CALIFORNIA

Alinsunod sa ilang limitasyon sa ilalim ng batas sa California, ang mga residente ng California ay may sumusunod na mga karapatan:

 • Karapatan sa pag-access ng personal na impormasyon: Ang mga indibidwal na nagsasagawa ng karapatang ito ay maaaring humiling ng access sa mga kategorya at partikular na bahagi ng kanilang personal na impormasyong nakolekta namin sa nakalipas na 12-buwang yugto at impormasyon tungkol sa pangangasiwa namin sa gayong impormasyon;
 • Karapatan sa pagbura: Ang mga indibidwal na nagsasagawa ng karapatang ito ay maaaring humiling sa amin na burahin ang kanilang personal na impormasyong nakolekta namin, bagaman maaari kaming pahintulutan na panatilihin ang personal na impormasyon para sa ilang;
 • Karapatan na tumanggi sa mga pagbebenta: Gaya ng inilarawan sa itaas, maaaring isiwalat ng CarMax ang iyong personal na impormasyon kapalit ng mahalagang konsiderasyon. Maaari kang humiling upang tumanggi sa gayong "pagbebenta" ng iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Maaari mong gamitin ang iyong karapatan sa pagtanggi dito: Huwag Ibenta ang Aking Personal na Impormasyon;

Maaari mong gamitin ang mga karapatang ito nang hindi natatakot na hindi mabigyan ng mga kalakal o serbisyo. Gayunman, maaari naming ibigay ang ibang antas ng serbisyo o maningil ng ibang halaga na makatuwirang nauugnay sa halaga ng iyong personal na impormasyon. Kung ikaw ay isang residente ng California, pwede mong gamitin ang iyong mga karapatan online o sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa (833) 987-1241.

Dahil sa sensitibong kalikasan ng personal na impormasyong maaaring kolektahin o panatilihin ng CarMax tungkol sa iyo, para maisagawa ang iyong mga karapatang inilarawan sa itaas, kakailanganin mong sagutan ang ilang katanungan upang mapatanuyan ang iyong pagkakakilanlan. Gumagamit ang CarMax ng ikatlong partido para pangasiwaan ang proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Walang access ang CarMax sa impormasyon na kabilang sa mga katanungan. Kung sakaling nais mong magsumite ng mga kahilingan ang isang awtorisadong ahente sa pangalan mo, kakailanganin ng awtorisadong ahente na kompletuhin ang pagpapatunay sa pagkakakilanlan na para bang ikaw ang sumasagot sa mga katanungan sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan.

Isang affiliate ng CarMax ang Edmunds na tumatakbo bilang hiwalay na negosyo kaugnay ng pangangasiwa ng personal na impormasyon. Maliban na lang kung hayagan na tinukoy sa Patakarang ito o sa iba pang paghahayag na ibinigay sa iyo, hindi magbabahagi sa isa't isa ang Edmunds at CarMax ng personal na impormasyon ng consumer. Kung gusto mong gamitin ang iyong mga karapatan sa Edmunds, bisitahin ang Edmunds.com.

Nasa ibaba ang bilang ng mga hiling para sa lahat ng Batas sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Consumer ng California na natanggap ng CarMax mula Enero 1, 2020 hanggang Disyembre 31, 2020.

Bilang ng mga natanggap na Hiling na Malaman 104
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Malaman 87
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Malaman 17
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Malaman 25
Bilang ng mga natanggap na Hiling na Burahin 116
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Burahin 94
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Burahin 22
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Burahin 21
Bilang ng mga natanggap na Hiling na Mag-opt out 3,447
Bilang ng mga natugunan na Hiling na Mag-opt out 3,447
Bilang ng mga tinanggihan na Hiling na Mag-opt out 0
Karaniwang bilang ng araw para tugunan ang mga Hiling na Mag-opt out 1

Pasinagin ang Liwanag

Alinsunod sa ilang imitasyon sa ilalim ng batas sa California, maaaring hilingin sa amin ng mga residente ng California na bigyan sila ng (1) listahan ng ilang kategorya ng personal na impormasyong isiniwalat namin sa mga ikatlong partido para sa kanilang direktang layunin sa marketing sa panahon ng susunod na taon sa kalendaryo, at (2) pagkakakilanlan ng mga ikatlong partido na iyon. Kung ikaw ay kasalukuyang kostumer ng CarMax sa California, maaari mong gawin ang kahilingang ito para sa gayong impormasyon mula sa CarMax sa pamamagitan ng pagpapadala ng email correspondence na nakalagay ang iyong pangalan, address, at email address. Dapat ka ding magsama ng kahilingan na ibigay ng CarMax ang gayong impormasyon sa iyo gamit ang sumusunod o katulad na pananalita. “Hinihiling kong ibigay ng CarMax ang mga isiniwalat sa pamamahagi ng impormasyon sa mga ikatlong partido nito na kahilingan ng seksyon 1798.83 ng Kodigo Sibil ng California." I-press ang link sa dulo ng pangungusap na ito upang gawin ang iyong mensahe: privacy@carmax.com. Maaaring gawin ang parehong kahilingan gamit ang regular na koreo sa pamamagitan ng pagpapadala ng impormasyon sa itaas sa CarMax, 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA 23238, ATENSYON: Legal Department.

IBA PANG ONLINE NA SERBISYO AT MGA TAMPOK NG IKATLONG PARTIDO

Ang aming mga Online na Serbisyo ay maari kang ilipat o bigyan ng mga link sa iba pang mga online na serbisyo (gaya ng mga website) para sa iyong kapakinabangan at impormasyon, at maaaring kabilang dito ang ikatlong partido na mga tampok gaya ng mga app, tool, serbisyo sa pagbabayad, widget at plug-in(hal., mga button ngFacebook, LinkedIn o Twitter). Ang mga online na serbisyo at tampok ng ikatlong partido na ito ay maaaring magpatakbo nang hiwalay mula sa amin. Ang mga gawain sa pagkapribado ng nauugnay na mga ikatlong partido, kabilang ang mga detalye sa impormasyon na maaari nilang kolektahin tungkol sa iyo, ay sinasaklaw ng mga pahayag sa pagkapribado ng mga partidong ito, at mariin naming ipinapayo na suriin mo ang mga iyon. Sa anumang naka-link na mga online na serbisyo o tampok ng ikatlong partido na hindi namin pagmamay-ari o hindi namin kinokontrol, walang pananagutan ang CarMax sa mga gawain sa impormasyon ng mga ikatlong partido na ito.


Pinananatili namin ang aming presensya sa maraming social networking at blogging platform, gaya ng Facebook at Twitter, at inilalagay din namin ang tampok ng ilang ikatlong partido na social networking sa aming Mga Online na Serbisyo. Sa pamamagitan ng mga platform at tampok na ito, maaari kaming makatanggap ng impormasyon tungkol sa iyo, at nalalapat din ang Abiso sa Pagkapribadong ito sa impormasyong iyon. Bilang karagdagan, ang mga ikatlong partido na social networking platform at mga blogging platform ay mayroong kani-kanilang sariling mga patakaran sa pagkapribado na nagpapaliwanag kung paano gagamitin at poprotektahan ang iyong impormasyon ng mga ikatlong partido na nagbibigay noon.

KUNG PAANO NAMIN PINOPROTEKTAHAN ANG PERSONAL NA IMPORMASYON

Pinananatili namin ang administratibo, teknikal at pisikal na mga sanggalang na dinisenyo upang protektahan ang personal na impormasyon laban sa aksidente, labag sa batas o walang pahintulot na paninira, pagkawala, pagbabago, pag-access, pagsisiwalat o paggamit.

PAGKAPRIBADONG PINANSYAL

Kung ikaw ay consumer na gumagamit ng aming mga serbisyong pinansyal, mangyaring tingnan ang aming Patakaran sa Pagkapribadong Pinansyal.

PAGKAPRIBADO NG MGA BATA

Ang mga Online na Serbisyo ay hindi para sa mga batang wala pang labing-tatlong gulang at nakokolekta namin nang di-nalalaman ang personal na impormasyon mula sa mga batang wala pang labintatlong taong gulang sa pamamagitan ng aming mga Serbisyo. Hinihimok namin ang mga magulang at legal na tagapag-alaga na tumulong sa pagpapatupad ng aming Abiso sa Pagkapribado sa pamamagitan ng pagbibigay ng tagubilin sa mga batang wala pang labintatlong gulang na huwag i-download o gamitin ang mga Online na Serbisyo.

MGA UPDATE SA AMING ABISO SA PAGKAPRIBADO

Maaari naming pana-panahong baguhin ang mga gawain sa pagkapribado. Maaaring i-update ang Abiso sa Pagkapribadong ito paminsan-minsan nang walang paunang abiso sa iyo upang maipakita ang mga pagbabago sa aming mga isinasagawa sa personal na impormasyon. Magpo-post kami ng na-update na kopya sa aming website at ilalagay sa itaas ng Abiso sa Pagkapribado kung kailan ito pinakahuling na-update. Mangyaring tingnan ang aming site paminsan-minsan para sa mga update. Kapag may ginawa kaming pagbabago sa aming Abiso sa Pagkapribado, magsasagawa kami ng mga makatuwirang hakbang upang ipaalam ito sa iyo, gaya ng pagpapadala ng email o pagpo-post ng abiso sa mga Online na Serbisyo.

KUNG PAANO MAKIKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Kung may mga katanungan ka tungkol sa Abiso sa Pagkapribadong ito o sa aming mga gawain tungkol sa pagkapribado, o kung gusto mong limitahan namin ang mga pakikipag-ugnayan mula sa amin o magsagawa ng iba pang angkop na mga karapatan sa pagkapribado, mangyaring makipag-ugnayan sa e-mail sa WebOptOut@carmax.com o sumulat sa amin sa: CarMax, 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, Virginia 23238, ATTENTION: Legal Department.

take control of your data